Regulamin RunMed

Regulamin RunMed

Kraków, Sierpień 2019r.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 • 1
 1. Bartłomiej Guzik (REGON: 120238020, NIP: 6762080733) prowadzący działalność pod firmą Gabinet Lekarski Bartłomiej Guzik-Med, zwany dalej „RunMed” prowadzi działalność w formie podmiotu leczniczego, wpisanego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem księgi rejestrowej
  W-12-000000210295.
 2. RunMed działa na podstawie:
 • powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

 

Rozdział II

Cele i zadania RunMed

 

 • 2
 1. Podstawowym celem RunMed jest zapewnienie pacjentom najwyższej jakości opieki zdrowotnej, zgodnej z aktualną wiedzą medyczną.
 2. Realizacja tego celu odbywa się poprzez następujące zadania RunMed:
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne;
 • promocja zdrowia;
 • prowadzenia kształcenia osób wykonujących zawody medyczne;
 • doskonalenie zawodowe personelu RunMed.

 

Rozdział III

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 

 • 3
 1. RunMed wykonuje działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 2. RunMed udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu:
 • kardiologii,
 • chorób wewnętrznych,
 • nefrologii,
 • reumatologii,
 • chirurgii naczyniowej,
 • neurologii,
 • radiologii i diagnostyki obrazowej,
 • diagnostyki laboratoryjnej.

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

oraz zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych

 

 • 4
 1. Funkcję kierownika podmiotu leczniczego sprawuje Bartłomiej Guzik.
 2. Kierownik podmiotu leczniczego kieruje i zarządza działalnością RunMed oraz jest uprawniony do jego reprezentacji. Kierownik podmiotu leczniczego sprawuje również nadzór merytoryczny nad działalnością RunMed.
 3. Kierownik podmiotu leczniczego może na podstawie pełnomocnictwa przekazać innym osobom prawo do wykonywania całości lub części swoich uprawnień.
 4. Kierownikowi podmiotu leczniczego podlegają bezpośrednio wszystkie komórki organizacyjne zakładu leczniczego RUNMED – Instytut Ruchu, personel medyczny oraz personel na stanowiskach administracyjnych.
 5. Kierownik podmiotu leczniczego jest uprawniony do wydawania zarządzeń i komunikatów dotyczących działalności RunMed, które obowiązują personel.

 

 • 5

W RunMed funkcjonują następujące stanowiska administracyjne:

 • kierownik poradni,
 • księgowy,
 • specjalista ds. zarządzania dokumentacją medyczną oraz kontroli jakości świadczeń zdrowotnych,
 • specjalista ds. administracyjnych,
 •  

 

 

 

 • 6
 1. Personel medyczny RunMed stanowią:
 •  
 1. Do zadań personelu medycznego należy udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami właściwej etyki zawodowej oraz wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej w zakresie uprawnień określonych we właściwych aktach prawnych oraz kwalifikacji zawodowych i posiadanych specjalizacji.

 

 • 7
 1. RunMed wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym RUNMED – Instytut Ruchu.
 2. Zakład leczniczy RUNMED – Instytut Ruchu prowadzony jest pod adresem ul. Władysława Żeleńskiego 86, 31-353 Kraków.
 3. Wszystkie świadczenia zdrowotne udzielane przez komórki organizacyjne zakładu leczniczego są udzielane pod adresem ul. Władysława Żeleńskiego 86, 31-353 Kraków, w pomieszczeniach zakładu leczniczego RUNMED – Instytut Ruchu.
 4. W skład zakładu leczniczego RUNMED – Instytut Ruchu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 • poradnia kardiologiczna,
 • poradnia internistyczna,
 • poradnia nefrologiczna
 • pracownia ultrasonograficzna.
 1. Do zadań poszczególnych komórek organizacyjnych należy udzielanie świadczeń zdrowotnych z właściwego dla nich zakresu na rzecz pacjentów RunMed.
 2. Każdą komórką kieruje kierownik podmiotu leczniczego.
 3. Personel poszczególnych komórek organizacyjnych jest uprawniony do przeprowadzenia konsultacji z personelem innej komórki, jeżeli jest to uzasadnione stanem klinicznym pacjenta. Istnieje również możliwość skierowania pacjenta do innej komórki organizacyjnej w celu udzielenia mu właściwych świadczeń zdrowotnych. Dokładny termin udzielenia świadczenia zdrowotnego jest ustalany przez personel rejestracji, w razie potrzeby w porozumieniu z członkiem personelu komórki organizacyjnej kierującej oraz komórki organizacyjnej, do której kierowany jest pacjent. W sytuacjach pilnych ze względu na stan zdrowia pacjenta konsultacja lub skierowanie pacjenta odbywa się bez zbędnej zwłoki. W przypadku wątpliwości co do możliwości przeprowadzenia konsultacji przez personel innej komórki organizacyjnej lub skierowania pacjenta do innej komórki organizacyjnej decyzję podejmuje kierownik podmiotu leczniczego.

 

 

Rozdział V

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

 

 • 8
 1. W celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz kompleksowości procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a także ciągłości postępowania leczniczego RunMed współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.
 2. Współdziałanie z innym podmiotem wykonującym działalność leczniczą odbywa się na podstawie:
 • przepisów prawa lub
 • pisemnej umowy lub
 • porozumienia zawartego w innej formie niż pisemna, jeżeli zawarcie umowy pisemnej nie jest możliwe ze względu na stan kliniczny pacjenta, w szczególności ze względu na konieczność niezwłocznego udzielenia świadczeń zdrowotnych przez inny podmiot wykonujący działalność leczniczą.
 1. Współdziałanie z innym podmiotem wykonującym działalność leczniczą ma na celu:
 • udzielenie pacjentowi RunMed świadczeń zdrowotnych przez inny podmiot wykonujący działalność leczniczą lub
 • udzielenie pacjentowi innego podmiotu leczniczego świadczeń zdrowotnych przez RunMed.
 1. Współdziałanie z innym podmiotem wykonującym działalność leczniczą może polegać m. in. na:
 2. w przypadku pacjentów RunMed:
 • skierowaniu pacjenta do innego podmiotu wykonującego działalność leczniczą w celu udzielenia mu świadczenia zdrowotnego, którego udzielenie nie jest możliwe w RunMed,
 • konsultacji procesu leczenia pacjenta ze specjalistą z innego podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
 • przekazaniu pacjenta do innego podmiotu wykonującego działalność leczniczą w celu kontynuacji leczenia, jeżeli dalsze leczenie w RunMed nie jest możliwe;
 1. w przypadku pacjentów innego podmiotu wykonującego działalność leczniczą:
 • udzieleniu pacjentowi świadczenia zdrowotnego na podstawie skierowania od innego podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
 • konsultacji procesu leczenia pacjenta przez specjalistę RunMed,
 • przekazaniu pacjenta do RunMed w celu kontynuacji leczenia.
 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą może odbywać się również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, jeżeli rodzaj świadczenia zdrowotnego i stan kliniczny pacjenta na to pozwalają (telemedycyna).
 2. Szczegóły współdziałania z innym podmiotem wykonującym działalność leczniczą określa zawarta z nim umowa.

 

Rozdział V

Przebieg i organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 

 • 9
 1. RunMed udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie.
 2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne określa Załącznik nr 1.
 3. Wysokość opłaty za udzielenie świadczenia zdrowotnego jest przekazywana pacjentowi przed rozpoczęciem udzielania świadczenia.
 4. Płatność za udzielone świadczenie zdrowotne następuje gotówką lub kartą płatniczą bezpośrednio po jego udzieleniu. Po dokonaniu płatności pacjent otrzymuje paragon fiskalny, a na życzenie również fakturę.

 

 • 10

RunMed nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od spełnienia jakichkolwiek warunków przez taką osobę.

 

 • 11
 1. Personel rejestracji RunMed prowadzi zapisy oraz harmonogram udzielania świadczeń, który jest na bieżąco uzgadniany z personelem właściwych komórek organizacyjnych. Harmonogram może być modyfikowany przez kierownika podmiotu leczniczego.
 2. Harmonogram powinien uwzględniać możliwość wcześniejszego udzielenia świadczeń zdrowotnych w przypadkach pilnych.
 3. Harmonogram powinien uwzględniać konieczność udzielenia przez komórkę organizacyjną świadczenia zdrowotnego w stanie nagłym, o którym mowa w § 10.

 

 • 12
 1. Pacjent, który zamierza skorzystać ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez RunMed powinien zapisać się do właściwej komórki organizacyjnej w rejestracji RunMed:
 • w recepcji zakładu leczniczego RUNMED – Instytut Ruchu lub
 • telefonicznie pod numerem 577622112 lub
 • mailowo pod adresem e-mail rejestracja@runmed.pl.
 1. Istnieje możliwość zapisania się do konkretnego członka personelu medycznego RunMed.
 2. Personel rejestracji ustala z pacjentem dokładną datę i godzinę, w której pacjent będzie mógł skorzystać ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez RunMed, biorąc pod uwagę harmonogram, o którym mowa w § 11.
 3. Jeżeli udzielenie świadczenia zdrowotnego stanie się niemożliwe do zrealizowania w ustalonej wcześniej dacie i godzinie, personel rejestracji RunMed jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania pacjenta o tym fakcie oraz zaproponowania mu innego terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego.
 4. Po stawieniu się przez pacjenta w zakładzie leczniczym RUNMED – Instytut Ruchu w celu udzielenia świadczenia zdrowotnego:
 5. pacjent przekazuje personelowi rejestracji konieczne dane osobowe oraz ewentualnie skierowanie lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienie do skorzystania ze świadczenia zdrowotnego;
 6. personel rejestracji przedstawia pacjentowi konieczne dokumenty, w tym formularz upoważnienia innej osoby do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz formularz świadomej zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego – jeżeli dla udzielenia świadomej zgody przez pacjenta konieczne jest uzyskanie informacji od lekarza, zgoda ta może zostać wyrażona dopiero po uzyskaniu tych informacji;
 7. personel rejestracji informuje pacjenta o możliwości zapoznania się z wyciągiem z regulaminu organizacyjnego, klauzulą informującą o przetwarzaniu danych osobowych pacjenta oraz informacją o prawach pacjenta, których treść dostępna jest w recepcji zakładu leczniczego RUNMED – Instytut Ruchu.

Następnie pacjent jest kierowany do gabinetu, w którym zostanie mu udzielone świadczenie zdrowotne.

 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez osoby posiadające do tego stosowne uprawnienia zawodowe przy wykorzystaniu wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w odpowiednio dostosowanych pomieszczeniach.
 2. Przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego, pracownik udzielający tego świadczenia powinien uzyskać szczegółowe informacje o stanie zdrowia pacjenta oraz upewnić się, że udzielenie świadczenia jest możliwe.
 3. Po zakończeniu udzielania świadczenia zdrowotnego pracownik udzielający tego świadczenia powinien przekazać pacjentowi konieczne informacje co do procesu leczenia.
 4. Rejestracja pacjentów oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się z poszanowaniem praw pacjenta, w szczególności prawa do prywatności.

 

 • 13

Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentom zgodnie z Ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej jest określona w Załączniku nr 2.

 

Rozdział VI

Skargi i wnioski

 

 • 14
 1. Skargi i wnioski co do działalności RunMed, w szczególności procesu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz naruszenia praw pacjenta przyjmują osoby pełniące funkcję kierownika podmiotu leczniczego w dniach i godzinach ogłoszonych w recepcji zakładu leczniczego RUNMED. Informację tą można uzyskać również w rejestracji RunMed.
 2. Skargi i wnioski można również składać w formie:
 1. Jeżeli członek personelu RunMed otrzyma skargę lub wniosek od pacjenta, zobowiązany jest do jego przekazania osobie pełniącej funkcję kierownika podmiotu leczniczego w zakresie i w formie, która nie będzie naruszała obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

 

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

 • 15
 1. Zmiany do niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej i są wprowadzane przez kierownika podmiotu leczniczego.
 2. Wyciąg z niniejszego regulaminu, w zakresie wymaganym przepisami prawa, jest udostępniany pacjentom RunMed poprzez wywieszenie w recepcji zakładu leczniczego RUNMED – Instytut Ruchu oraz zamieszczenie na stronie internetowej RunMed.
 3. Niniejszy regulamin jest podany do wiadomości personelu RunMed, który jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.08.2019